وضعیت / عکسمحصولقیمت تومان
موجود3595101ذخیره ساز داهوا مدل XVR5108HS-X33670002400000
موجود111847995ذخیره ساز داهوا مدل XVR1A0818250001620000
موجود111847916ذخیره ساز داهوا مدل XVR1A0414250001250000
موجود113360753ذخیره ساز ۴ کانال داهوا مدل XVR5104HS-X21580001940000
موجود113360753ذخیره ساز ۴ کانال داهوا مدل XVR-5104-X11562000
موجود117177170ذخیره ساز داهوا مدل XVR5116HS-X3998000
موجود113373255ذخیره ساز داهوا مدل DHI-XVR5104HS-X11562000
موجود111847916ذخیره ساز داهوا مدل XVR1A04952000
موجود111847995ذخیره ساز داهوا مدل XVR1A081182000
موجود4068526ذخیره ساز ۱۶ کانال داهوا مدل – XVR5216AN-4KL-X6720000
موجود3595101ذخیره ساز داهوا مدل XVR5108HS-X2484000
موجود3728133ذخیره ساز 8 کانال داهوا DVR مدل XVR5108HS-4KL-X3528000

لیست قیمت دوربین‌ها

وضعیت / عکسمحصولقیمت تومان
موجوددوربین مداربسته بولت داهوا مدل HFW1200TPدوربین مداربسته بولت داهوا مدل HFW1200TP840000570000
موجود113356397دوربین مداربسته داهوا مدل HFW-B2A21P666000500000
موجود113371494دوربین مداربسته داهوا مدل DH-HAC-T2A21P666000500000
موجود119244008دوربین مداربسته داهوا مدل DH-HAC-HDW1200EMP-A987000750000
موجود119244008دوربین مداربسته داهوا مدل DH-HAC-HDW1200EMP-A695000
موجود113359234دوربین مداربسته داهوا مدل HDW-T1A21P375000
موجود4210621دوربین مداربسته مدل DH-HAC-HFW1200DP824000
موجود2947526دوربین مداربسته داهوا HFW1400DP1229000
موجود119244776دوربین مداربسته داهوا مدل DH-HAC-HFW1200TP-A621000
موجود113358259دوربین مداربسته داهوا مدل HFW-B1A21P375000
موجود113356397دوربین مداربسته داهوا مدل HFW-B2A21P463000
موجود113371494دوربین مداربسته داهوا مدل DH-HAC-T2A21P580000
موجود119513345دوربین مداربسته داهوا مدل DH-HAC-T1A21P375000

[print-me]